One Hundred Poems by One Hundred Poets


The most recent poem appears on the portal page


Poem 91

  kirigirisu

naku ya shimoya no

  samushiro ni

kinu katashiki

hitori ka mo nemu

-- Gokyōgoku Sesshō Saki no Dajōdaijin

 

Poem 92

  wa ga sode wa

shioi ni mienu

  oki no ishi no

hito koso shiranu

kawaku ma mo nashi

--Nijō-in Sanuki

 

Poem 93

  yo no naka wa

tsune ni mogamo na

  nagisa kogu

ama no obune no

tsunade kana shi mo

--Minister of the Right from Kamakura

 

Poem 94

  Miyoshino no

yama no akikaze

  sayo fukete

furusato samuku

koro mo utsu nari

--Counselor Masatsune

 

Poem 95

  ōke naku

ukiyo no tami ni

  ōu kana

wa ga tatsu soma ni

sumizome no sode

-- Former Archbishop Jien

 

Poem 96

  hana sasō

arashi no niwa no

  yuki narade

furiyuku mono wa

wa ga mi narikeri

-- Minister [dajōdaijin] before taking orders

 

Poem 97

  konu hito o

Matsuo-no-ura no

  yūnagi ni

yaku ya mo shio no

mi mo kogaretsutsu

-- Gon Chūnagon Sadaie

 

Poem 98

  kaze soyugu

Nara no ogawa no

  yūgure wa

misogi zo natsu no

shirushi narikeru

-- Ietaka, Junior Second Rank

 

Poem 99

  hito mo oshi

hito mo urameshi

  ajikinaku

yo o omou yue ni

monoomou mi wa

-- Retired Emperor Go-Toba

 

Poem 100

  momoshiki ya

furuki nokiba no

  shinobu ni mo

na o amari aru

mukashi narikeri

-- Juntoku-in