Jlit Net
One Hundred Poems

One Hundred Poems by One Hundred Poets

 

The most recent poem appears on the portal page


 
Poem 91
 
 
 

  kirigirisu

naku ya shimoya no

   samushiro ni

kinu katashiki

hitori ka mo nemu

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Gokyōgoku Sesshō Saki no Dajōdaijin

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 92
 
 
 

  wa ga sode wa

shioi ni mienu

   oki no ishi no

hito koso shiranu

kawaku ma mo nashi

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Nijō-in Sanuki

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 93
 
 
 

   yo no naka wa

tsune ni mogamo na

   nagisa kogu

ama no obune no

tsunade kana shi mo

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Minister of the Right from Kamakura

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 94
 
 
 

   Miyoshino no

yama no akikaze

   sayo fukete

furusato samuku

koro mo utsu nari

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Counselor Masatsune

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 95
 
 
 

   ōke naku

ukiyo no tami ni

   ōu kana

wa ga tatsu soma ni

sumizome no sode

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Former Archbishop Jien

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 96
 
 
 

   hana sasō

arashi no niwa no

   yuki narade

furiyuku mono wa

wa ga mi narikeri

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Minister [dajōdaijin] before taking orders

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 97
 
 
 

   konu hito o

Matsuo-no-ura no

   yūnagi ni

yaku ya mo shio no

mi mo kogaretsutsu

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Gon Chūnagon Sadaie

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 98
 
 
 

   kaze soyugu

Nara no ogawa no

   yūgure wa

misogi zo natsu no

shirushi narikeru

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Ietaka, Junior Second Rank

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 99
 
 
 

   hito mo oshi

hito mo urameshi

   ajikinaku

yo o omou yue ni

monoomou mi wa

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Retired Emperor Go-Toba

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 100
 
 
 

   momoshiki ya

furuki nokiba no

   shinobu ni mo

na o amari aru

mukashi narikeri

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Juntoku-in

 

Comments

This poem appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: