Jlit Net
One Hundred Poems

One Hundred Poems by One Hundred Poets

 

The most recent poem appears on the portal page


 
Poem 81
 
 
 

   hototogisu

nakitsuru kata o

   nagamureba

tada Ariake no

tsuki zo nokoreru

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Minister of the Left Gotokudaiji

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 82
 
 
 

   omoiwabi

satemo inochi wa

   aru mono o

uki ni taenu wa

namida narikeri

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Priest Dōin

 

Comments

The immediate source

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 83
 
 
 

   yo no naka yo

michi koso nakare

   omoiiru

yama no oku ni mo

shika zo naku naru

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Kōtaigōmiya Taifu Toshinari

 

Comments

Taken from the

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 84
 
 
 

   nagaraeba

mata konogoro ya

   shinobaremu

ushi to mishi yo zo

ima wa koishiki

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Fujiwara no Kiyosuke

 

Comments

This waka, taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 85
 
 
 

   yomosugara

monoomou kokoro wa

   akeyaranu

neya no hima sae

tsurenakarikeri

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Priest Shun'e

 

Comments

This poem appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 86
 
 
 

   nageke to te

tsuki ya wa mono o

   omowasuru

kakochigao naru

wa ga namida kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Priest Saigyō

 

Comments

This waka appears in the

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 87
 
 
 

   murasame no

tsuyu mo madainu

   maki no ha ni

kiri tachinoboru

aki no yūgure

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Priest Jakuren

 

Comments

This waka first appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 88
 
 
 

   Naniwa-e no

ashi no karine no

   hito yo yue

mi o tsukushite ya

koi wataru beki

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Kōkamon-in Bettō

 

Comments

This waka appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 89
 
 
 

   tama no o yo

tanaba tane

   nagaraeba

shinoburu koto no

yowari mo zo suru

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Princess Shokushi

 

Comments

This waka was taken from the

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 90
 
 
 

   miseba ya na

ojima no ama no

   sode dani mo

nure ni zo nureshi

iro wa kawarazu

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Inbumon-in Taifu

 

Comments

This poem appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: