One Hundred Poems by One Hundred Poets


The most recent poem appears on the portal page


Poem 81

  hototogisu

nakitsuru kata o

  nagamureba

tada Ariake no

tsuki zo nokoreru

-- Minister of the Left Gotokudaiji

 

Poem 82

  omoiwabi

satemo inochi wa

  aru mono o

uki ni taenu wa

namida narikeri

-- Priest Dōin

 

Poem 83

  yo no naka yo

michi koso nakare

  omoiiru

yama no oku ni mo

shika zo naku naru

--Kōtaigōmiya Taifu Toshinari

 

Poem 84

  nagaraeba

mata konogoro ya

  shinobaremu

ushi to mishi yo zo

ima wa koishiki

--Fujiwara no Kiyosuke

 

Poem 85

  yomosugara

monoomou kokoro wa

  akeyaranu

neya no hima sae

tsurenakarikeri

-- Priest Shun'e

 

Poem 86

  nageke to te

tsuki ya wa mono o

  omowasuru

kakochigao naru

wa ga namida kana

-- Priest Saigyō

 

Poem 87

  murasame no

tsuyu mo madainu

  maki no ha ni

kiri tachinoboru

aki no yūgure

--Priest Jakuren

 

Poem 88

  Naniwa-e no

ashi no karine no

  hito yo yue

mi o tsukushite ya

koi wataru beki

-- Kōkamon-in Bettō

 

Poem 89

  tama no o yo

tanaba tane

  nagaraeba

shinoburu koto no

yowari mo zo suru

-- Princess Shokushi

 

Poem 90

  miseba ya na

ojima no ama no

  sode dani mo

nure ni zo nureshi

iro wa kawarazu

-- Inbumon-in Taifu