Jlit Net
One Hundred Poems

One Hundred Poems by One Hundred Poets

 

The most recent poem appears on the portal page


 
Poem 71
 
 
 

   yū sareba

kadota no inaba

   otozurete

ashi no maroya ni

akikaze zo fuku

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Great Counselor Tsunenobu (Minamoto no Tsunenobu)

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 72
 
 
 

   oto ni kiku

Takashi no hama no

   adanami wa

kakeji ya sode no

nure mo koso sure

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Yūshi Naishinnō-ke Kii

 

Comments

The immediate source

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 73
 
 
 

   Takasago no

onoe no sakura

   sakinikeri

Toyama no kasumi

tatazu mo aranamu

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Former Middle Counselor Masafusa Oe no Masafusa

 

Comments

Taken from the

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 74
 
 
 

   ukarikeru

hito o hatsuse no

   yamaoroshi

kaze hageshikare

to wa oranu mono o

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Minamoto no Toshiyori

 

Comments

This waka, taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 75
 
 
 

   chigiri o kishi

sasemo ga tsuyu o

   inochi nite

aware kotoshi no

aki mo inumeri

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Fujiwara no Mototoshi

 

Comments

This poem appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 76
 
 
 

   wata no hara

kogiidete mireba

   hisakata no

kumoi magou

Okitsu shiranami

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Fujiwara no Tadamichi [actually a long title]

 

Comments

This waka appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 77
 
 
 

   se o hayami

iwa ni sekaruru

   takigawa no

warete mo sue ni

awamu to zo omou

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Sutoku In Retired Emperor Sutoku

 

Comments

This waka first appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 78
 
 
 

   Awajishima

kayou chidori no

   naku koe ni

ikuyo nezamenu

Suma no sekimori

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Minamoto no Kanemasa

 

Comments

This waka appears in the

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 79
 
 
 

   akikaze ni

tanabiku kumo no

   taema yori

moreizuru tsuki no

kage no sayakesa

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Fujiwara no Akisuke

 

Comments

This waka was taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 80
 
 
 

   nagakaramu

kokoro mo shirazu

   kurokami no

midarete kesa wa

mono o koso omoe

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Taikenmon-in Horikawa

 

Comments

This poem appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: