One Hundred Poems by One Hundred Poets


The most recent poem appears on the portal page


Poem 71

  yū sareba

kadota no inaba

  otozurete

ashi no maroya ni

akikaze zo fuku

-- Great Counselor Tsunenobu (Minamoto no Tsunenobu)

 

Poem 72

  oto ni kiku

Takashi no hama no

  adanami wa

kakeji ya sode no

nure mo koso sure

-- Yūshi Naishinnō-ke Kii

 

Poem 73

  Takasago no

onoe no sakura

  sakinikeri

Toyama no kasumi

tatazu mo aranamu

--Former Middle Counselor Masafusa Oe no Masafusa

 

Poem 74

  ukarikeru

hito o hatsuse no

  yamaoroshi

kaze hageshikare

to wa oranu mono o

--Minamoto no Toshiyori

 

Poem 75

  chigiri o kishi

sasemo ga tsuyu o

  inochi nite

aware kotoshi no

aki mo inumeri

-- Fujiwara

 

Poem 76

  wata no hara

kogiidete mireba

  hisakata no

kumoi magou

Okitsu shiranami

-- Fujiwara no Tadamichi [actually a long title]

 

 

Poem 77

  se o hayami

iwa ni sekaruru

  takigawa no

warete mo sue ni

awamu to zo omou

-- Retired Emperor Sutoku

 

Poem 78

  Awajishima

kayou chidori no

  naku koe ni

ikuyo nezamenu

Suma no sekimori

-- Minamoto no Kanemasa

 

Poem 79

  akikaze ni

tanabiku kumo no

  taema yori

moreizuru tsuki no

kage no sayakesa

-- Fujiwara no Akisuke

 

Poem 80

  nagakaramu

kokoro mo shirazu

  kurokami no

midarete kesa wa

mono o koso omoe

-- Taikenmon-in