Jlit Net
One Hundred Poems

One Hundred Poems by One Hundred Poets

 

The most recent poem appears on the portal page


 
Poem 61
 
 
 

   inishie no

Nara no miyako no

   yaezakura

kyō kokonoe ni

nioinuru kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Ise no Taifu

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 62
 
 
 

   yo o komete

tori no sorane wa

   hakaru tomo

yoni Ōsaka no

Seki wa yurusaji

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Sei Shōnagon

 

Comments

The immediate source

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 63
 
 
 

ima wa tada

omoitaename

tobakari o

hitozute narade

iu yoshi mo gana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Sakyō no Daibu Michimasa

 

Comments

Taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 64
 
 
 

   asaborake

Uji no kawagiri

   taedae ni

arawarewataru

seze no ajirogi

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Former Middle Counselor Sadayori

 

Comments

This waka, taken

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 65
 
 
 

   uramiwabi

hosanu sode dani

   aru mono o

koi ni kuchinamu

na koso oshikere

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Sagami

 

Comments

This poem appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 66
 
 
 

   morotomo ni

aware to omoe

   yamazakura

hana yori hoka ni

shiru hito mo nashi

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Former Archbishop Gyōson

 

Comments

This waka appears in the

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 67
 
 
 

   haru no yo no

yume bakari naru

   tamakura ni

kainaku tatamu

na koso oshikere

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Suō no Naishi

 

Comments

This waka first appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 68
 
 
 

   kokoro ni mo

arade ukiyo ni

   nagaraeba

koishikarubeki

yowa no tsuki kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Sanjō In

 

Comments

This waka appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 69
 
 
 

   arashi fuku

Mimuro no yama no

   momijiba wa

Tatsuta no kawa no

nishiki narikeri

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Priest Nōin

 

Comments

This waka was taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 70
 
 
 

   sabishisa ni

yado o tachiidete

   nagamureba

izuko mo onaji

aki no yugure

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Priest Ryōzen

 

Comments

This poem appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: