One Hundred Poems by One Hundred Poets


The most recent poem appears on the portal page


Poem 61

  inishie no

Nara no miyako no

  yaezakura

kyō kokonoe ni

nioinuru kana

-- Ise no Taifu

 

 

Poem 62

  yo o komete

tori no sorane wa

  hakaru tomo

yoni Ōsaka no

Seki wa yurusaji

-- Sei Shōnagon

 

Poem 63

  ima wa tada

omoitaename

tobakari o

  hitozute narade

iu yoshi mo gana

--Sakyō no Daibu Michimasa

 

Poem 64

  asaborake

Uji no kawagiri

  taedae ni

arawarewataru

seze no ajirogi

--Former Middle Counselor Sadayor

 

Poem 65

  uramiwabi

hosanu sode dani

  aru mono o

koi ni kuchinamu

na koso oshikere

-- Sagami

 

Poem 66

  morotomo ni

aware to omoe

  yamazakura

hana yori hoka ni

shiru hito mo nashi

-- Former Archbishop Gyōson

 

Poem 67

  haru no yo no

yume bakari naru

  tamakura ni

kainaku tatamu

na koso oshikere

-- Suō no Naishi

 

Poem 68

  kokoro ni mo

arade ukiyo ni

  nagaraeba

koishikarubeki

yowa no tsuki kana

-- Sanjō In

 

Poem 69

  arashi fuku

Mimuro no yama no

  momijiba wa

Tatsuta no kawa no

nishiki narikeri

--Priest Nōin

 

Poem 70

  sabishisa ni

yado o tachiidete

  nagamureba

izuko mo onaji

aki no yugure

-- Priest Ryōzen