Jlit Net
One Hundred Poems

One Hundred Poems by One Hundred Poets

 

The most recent poem appears on the portal page


 
Poem 51
 
 
 

   kaku to dani

e yawa ibuki no

   sashimogusa

sashimo shiraji na

moyuru omoi o

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Fujiwara no Sanekata

 

Comments

This poem is taken

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 52
 
 
 

   akenureba

kururu mono to wa

   shirinagara

nao urameshiki

asaborake kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Fujiwara no Michinobu

 

Comments

The immediate source

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 53
 
 
 

   nagekitsutsu

hitori nuru yo no

   akuru ma wa

ikani hisashiki

mono to ka wa shiru

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Michitsuna no Haha

 

Comments

Taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 54
 
 
 

   wasureji no

yukusue made wa

   katakereba

kyo o kagiri no

inochi to mo gana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Gidō Sanshi no Haha

 

Comments

This waka, taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 55
 
 
 

   taki no oto wa

taete hisashiku

   narinuredo

ma koso nagarete

nao kikoekere

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Fujiwara no Kintō

 

Comments

This poem appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 56
 
 
 

   arazaramu

kono yo no hoka no

   omoide ni

ima hitotabi no

au koto mo gana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Izumi Shikibu

 

Comments

This waka appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 57
 
 
 

   meguriaite

mishi ya sore to mo

   wakanu ma ni

kumo gakurenishi

yoha no tsuki kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Murasaki Shikibu

 

Comments

This waka first appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 58
 
 
 

   Arimayama

ina no sasahara

   kaze fukeba

ide so yo hito o

wasure yawa suru

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Daini no Sanmi

 

Comments

This waka appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 59
 
 
 

   yasurawade

nenamashi mono o

   sayo fukete

katabuku made no

tsuki o mishi kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Akazome Emon

 

Comments

This waka was taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 60
 
 
 

   Ōeyama

iku no no michi no

   tōkereba

mada fumi mo mizu

Amanohashidate

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Koshikibu no Naishi

 

Comments

This poem appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: