One Hundred Poems by One Hundred Poets


The most recent poem appears on the portal page


Poem 51

  kaku to dani

e yawa ibuki no

  sashimogusa

sashimo shiraji na

moyuru omoi o

-- Fujiwara no Sanekata

 

Poem 52

  akenureba

kururu mono to wa

  shirinagara

nao urameshiki

asaborake kana

-- Fujiwara no Michinobu

 

Poem 53

  nagekitsutsu

hitori nuru yo no

  akuru ma wa

ikani hisashiki

mono to ka wa shiru

-- Michitsuna no Haha

 

Poem 54

  wasureji no

yukusue made wa

  katakereba

kyo o kagiri no

inochi to mo gana

--Gidō Sanshi no Haha

 

Poem 55

  taki no oto wa

taete hisashiku

  narinuredo

ma koso nagarete

nao kikoekere

-- Fujiwara no Kintō

 

Poem 56

  arazaramu

kono yo no hoka no

  omoide ni

ima hitotabi no

au koto mo gana

-- Izumi Shikibu

 

 

Poem 57

  meguriaite

mishi ya sore to mo

  wakanu ma ni

kumo gakurenishi

yoha no tsuki kana

-- Murasaki Shikibu

 

 

Poem 58

  Arimayama

ina no sasahara

  kaze fukeba

ide so yo hito o

wasure yawa suru

-- Daini no Sanmi

 

 

Poem 59

  yasurawade

nenamashi mono o

  sayo fukete

katabuku made no

tsuki o mishi kana

-- Akazome Emon

 

 

Poem 60

  Ōeyama

iku no no michi no

  tōkereba

mada fumi mo mizu

Amanohashidate

-- Koshikibu no Naishi