Jlit Net
One Hundred Poems

One Hundred Poems by One Hundred Poets

 

The most recent poem appears on the portal page


 
Poem 41
 
 
 

   koi suchō

wa ga na wa madaki

   tachinikeri

hito shirezu koso

omoisomeshika

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Mibu no Tadami

 

Comments

This poem is taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 42
 
 
 

   chigirikina

katami ni sode o

   shiboritsutsu

Sue no Matsuyama

nami kosaji to wa

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Kiyohara no Motosuke

 

Comments

The immediate source is

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 43
 
 
 

   aimite no

nochi no kokoro ni

  kurabureba

mukashi wa mono o

omowazarikeri

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- ?? Middle Counselor Atsutada

 

Comments

Taken from

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 44
 
 
 

   au koto no

taeteshi nakuwa

   nakanaka ni

hito o mo mi o mo

uramizaramashi

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Middle Counselor Asatada

 

Comments

This waka, taken

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 45
 
 
 

   aware to mo

iubeki hito wa

   omooede

mi no itazura ni

narinubeki kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- ?? Kentoku

 

Comments

This poem appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 46
 
 
 

   Yura-no-To o

wataru funabito

  kaji o tae

yukue mo shiranu

koi no michi kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Sone no Yoshitada

 

Comments

This waka appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 47
 
 
 

   yaemugura

shigereru yado no

   sabishiki ni

hito koso miene

aki wa kinikeri

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Priest Egyō

 

Comments

This waka first appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 48
 
 
 

   kaze o itami

iwa utsu nami no

   onore nomi

kudakete mono o

omou koro kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Minamoto no Shigeyuki

 

Comments

This waka appears

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 49
 
 
 

   mikakimori

eji no taku hi no

   yoru wa moe

hiru wa kietsutsu

mono o koso omoe

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Ōnakatomi no Yoshinobu Ason??

 

Comments

This waka was taken

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: 

 
Poem 50
 
 
 

   kimi ga tame

oshikarazarishi

   inochi sae

nagaku mo gana to

omoikeru kana

   yyyyy

yyyyyyy

   yyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

-- Fujiwara no Yoshitaka

 

Comments

This poem appears in

Literal rendition and notes

 • Line 1: 
 • Line 2: 
 • Line 3: 
 • Line 4: 
 • Line 5: