One Hundred Poems by One Hundred Poets


The most recent poem appears on the portal page


Poem 41

  koi suchō

wa ga na wa madaki

  tachinikeri

hito shirezu koso

omoisomeshika

-- Mibu no Tadami

 

Poem 42

  haru sugite

natsu kinikerashi

  shirotae no

koromo hosu chō

ama no Kaguyama

-- Kiyohara no Motosuke

 

Poem 43

  ashibiki no

yamadori no o no

  shidari o no

naganagashi yo o

hitori ka mo nemu

 

Poem 44

  Tago-no-ura ni

uchidete mireba

  shirotae no

Fuji no takane ni

yuki wa furitsutsu

--Middle Counselor Asatada

 

Poem 45

  okuyama ni

momiji fumiwake

  naku shika no

koe kiku toki zo

aki wa kanashiki

-- Prince Kentoku

 

Poem 46

  kasasagi no

wataseru hashi ni

  oku shimo no

shiroki o mireba

yo zo fukenikeru

-- Sone no Yoshitada

 

Poem 47

  ama-no-hara

furisakemireba

  Kasuga naru

Mikasa-no-yama ni

ideshi tsuki kamo

-- Priest Egyō

 

Poem 48

  wa ga io wa

miyako no tatsumi

  shika zo sumu

yo o ujiyama to

hito wa iu nari

-- Minamoto no Shigeyuki

 

Poem 49

  hana no iro wa

utsurinikeri na

  itazura ni

wa ga mi yo ni furu

nagameseshi ma ni

-- Ōnakatomi no Yoshinobu

 

Poem 50

  kore ya kono

yuku mo kaeru mo

  wakarete wa

shiru mo shiranu mo

Ōsaka no Seki

-- Fujiwara no Yoshitaka